Izvestaj o nacionalnim Savetima i procena rizika Covid19

Ova procena sprovedena je na zahtev Makedonskog udruženja za bezbednost i zdravlje na radu – MOSHA, kao koordinatora projekta „Unapređenje uslova rada i bezbednosti i zdravlja na radu kao podrška zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj uniji“, podržanog od strane Evropske komisije. Procena je sprovedena u IPA zemljama, obuhvaćenim ovim Projektom. Ovaj Izveštaj o […]

Continue reading

Comparative Analyses of National OSH Councils in IPA Countriesational

The subject of this comparative analysis was carried out at the request of the Macedonian Occupational Safety and Health Association – MOSHA, as a Coordinator of the project “Enhancing Labor Conditions and Occupational Safety and Health as Support to the Western Balkan Countries towards Accessing the European Union”, supported by the European Commission. Proposed activity […]

Continue reading

Извештај за проценка на организациските и институционалните капацитети на националните совети за БЗР во земјите од ИПА регионот

Оваа проценка беше извршена на барање на Македонското здружение за заштита при работа – МЗЗПР, како координатор на проектот „ Подобрување на работните услови и безбедноста и здравјето при работа како поддршка на земјите од Западен Балкан за пристапување кон Европската Унија “, поддржан од Европската комисија. Евалуацијата беше спроведена во земјите од ИПА регионот […]

Continue reading

РЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ЗА ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН

Граѓанското учество во процесот на донесување одлуки е од клучно значење за секое општество кое се декларира како демократско, а посебно е важно за земјите пред-пристапнички на Европската Унија. Создавањето институционални механизми за соработка на граѓаните и државните органи и тела особено на национално ниво во областа на безбедноста и здравјето при работа, во процесот […]

Continue reading

REGIONAL STUDY – SAFETY AND HEALTH AT WORK

This Study unites the studies of several countries in the Western Balkan region, prepared in 2018, including Macedonia, Albania, Serbia, Kosovo and Montenegro, regarding the safety and health systems at work. The purpose of this Regional Study is to link and benchmark the systems of occupational safety and health, comparing national characteristics, positive benefits, and […]

Continue reading