Invitation for engage one expert

Invitation for engage one expert on preparation of comparative analysis of the functioning of the OSH National Councils at the regional level and the EU best practice paper. TOR – Comparative analysis Annex 5.4 OM Annex 5.6 Budget

Promotion regional OSH study and strategy

In the morning program of the Macedonian Television, Andrijana Zafirovska, public relations with the Macedonian Occupational Safety and Health Association visited. The issues that he addresses relate to: – Promotion of a regional study and strategy for safety and health at work – Where is Macedonia in the Balkans, according to the researches? – Investing […]

РЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ЗА ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН

Граѓанското учество во процесот на донесување одлуки е од клучно значење за секое општество кое се декларира како демократско, а посебно е важно за земјите пред-пристапнички на Европската Унија. Создавањето институционални механизми за соработка на граѓаните и државните органи и тела особено на национално ниво во областа на безбедноста и здравјето при работа, во процесот […]

Промоција на регионална стратегија за безбедност и здравје при работа

Промоција на регионална стратегија за безбедност и здравје при работа Координаторите на проектот заедно со еден од партнерите, односно претставници од Македонското здружение за заштита при работа, како и Црногорското здружение за заштита при работа имаа можност да ја промовираат регионалната стратегија за безбедност и здравје при работа во ЕУ земја членка- Унгарија. Посетата беше […]

Промовирана Национална студија за безбедност и здравје при работа

Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР) на 14.03.2019 година, ја промовираше Националната студија за безбедност и здравје при работа. Актуелната состојба во оваа сфера, бројот и видот на повреди и несреќи на работните места во Македонија, конкретни препораки за подобрување на состојбите, како и примена на законодавството и праксата на Европската Унија во оваа […]

ПОВИК за прибирање на понуди за изработка на промотивно видео

Постапувајќи согласно со одредбите на склучениот Договор помеѓу Европска Комисија, Брисел и Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР), со број на договор 2015/370-380,финансиран преку повикот EuropeAid/ 150147/DH/ACT/Multi Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР) објавува   ПОВИК за прибирање на понуди за изработка на промотивно видео СПОРЕД ДОГОВОР ЗА ГРАНТ 2015/370-380 Буџетска линија 5.8 […]