Тема на денот: Какви стандарди треба да исполнуваат објекти во кои се пружа здравствена грижа?

Posted in MEDIA LIBRARY, NEWS, МЗЗПР.