Извештај за проценка на организациските и институционалните капацитети на националните совети за БЗР во земјите од ИПА регионот

Оваа проценка беше извршена на барање на Македонското здружение за заштита при работа – МЗЗПР, како координатор на проектот „ Подобрување на работните услови и безбедноста и здравјето при работа како поддршка на земјите од Западен Балкан за пристапување кон Европската Унија “, поддржан од Европската комисија. Евалуацијата беше спроведена во земјите од ИПА регионот опфатени со овој проект. Овој извештај за проценка на организациските и институционалните капацитети на националните совети за БЗР ги интегрира повратните информации од координаторот на проектот. Евалуацијата беше спроведена во периодот април- јуни 2020 година од страна на Зоран Стефановски и Кирил Ристовски.

ПУБЛИКАЦИЈА

Posted in NEWS, PUBLICATIONS, МЗЗПР.