Извештај за проценка на организациските и институционалните капацитети на националните совети за БЗР во земјите од ИПА регионот

Оваа проценка беше извршена на барање на Македонското здружение за заштита при работа – МЗЗПР, како координатор на проектот „ Подобрување на работните услови и безбедноста и здравјето при работа како поддршка на земјите од Западен Балкан за пристапување кон Европската Унија “, поддржан од Европската комисија. Евалуацијата беше спроведена во земјите од ИПА регионот […]

Continue reading