РЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ЗА ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН

Граѓанското учество во процесот на донесување одлуки е од клучно значење за секое општество кое се декларира како демократско, а посебно е важно за земјите пред-пристапнички на Европската Унија. Создавањето институционални механизми за соработка на граѓаните и државните органи и тела особено на национално ниво во областа на безбедноста и здравјето при работа, во процесот […]

Continue reading

Промоција на регионална стратегија за безбедност и здравје при работа

Промоција на регионална стратегија за безбедност и здравје при работа Координаторите на проектот заедно со еден од партнерите, односно претставници од Македонското здружение за заштита при работа, како и Црногорското здружение за заштита при работа имаа можност да ја промовираат регионалната стратегија за безбедност и здравје при работа во ЕУ земја членка- Унгарија. Посетата беше […]

Continue reading

Promotion of a regional strategy for safety and health at work

The project coordinators, together with one of the partners, ie representatives of the Macedonian Occupational Safety and Health Association, as well as the Montenegrin Occupational Safety and Health Association had the opportunity to promote the regional strategy for occupational safety and health in the EU Member State – Hungary. The visit was realized in three […]

Continue reading

Call for Expression of Interest for Hiring Project Evaluator

Call for Expression of Interest for Hiring Project Evaluator Macedonian Occupational Safety and Health Association” (MOSHA) within the project “Increasing capacities and strengthening of the role of the regional CSOs for improvement of the labor conditions and dialogue with public institutions” contract number 2015/370-380 funded by the European Union through the grant scheme EuropeAid/150147/DH/ACT/PRAREG, budget […]

Continue reading