UDHËZUES PRAKTIK PËR ORGANIZATA QYTETARE NË PROCESIN E KRIIMIT TË POLTIKAVE PUBLIKE

Në kuadër të përforcimit të kapaciteteve të sektorit qytetarë në Republikën e Maqedonisë dhe duke marrë parasysh fuqinë e kohezionit të sajë, morëm përsipër pregaditjen dhe përpilimin e këti udhëzuesi si pjesë e agjendës europjane për inkuadrim aktiv të sektorit qytetarë në procesin e kriimit të politikave. Ky udhëzues është pjesë e proektit europjan për “ përmirësimin e inkuadrimit dhe ndikimit të shoqërisë qytetare në politikat publike për sigurinë dhe shëndetin gjatë punës, sjelljes së vendimeve si një përkrahje të shtetit në procesin e anëtarsimit në EU” përmes së cilës do të duhet ndihmuar organizatat qytetare në Republikën e Maqedonisë në drejtim të orgnizimit të tyre, finansiar, zhvillimit strukturorë si dhe inkuadrimit të tyre në procesin e kriimit të politikave publike. Qëllimi i udhëzuesit është që organizatat qytetare nga të gjitha sferat dhe në të gjitha lëmitë e veprimit, në mënyrë aktive të ndihmojnë në ndërtimin e kapaciteteve demokratike të shoqerisë, zhvillimin ekonomik dhe kohezionin social.

LINK

Posted in PUBLICATIONS, МЗЗПР.