REGIONAL STUDY – SAFETY AND HEALTH AT WORK

This Study unites the studies of several countries in the Western Balkan region, prepared in 2018, including Macedonia, Albania, Serbia, Kosovo and Montenegro, regarding the safety and health systems at work. The purpose of this Regional Study is to link and benchmark the systems of occupational safety and health, comparing national characteristics, positive benefits, and […]

REGIONAL OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH STRATEGY OF THE WESTERN BALKAN COUNTRIES 2019-2023

Citizens’ enagagement in the decision-making process is pivotal for each and every society that declares itself as a democratic one, and is of particular importance for the pre-accession countries of the European Union. The creation of institutional mechanisms for cooperation between the citizens and the state authorities and bodies, especially at the national level in […]

UDHËZUES PRAKTIK PËR ORGANIZATA QYTETARE NË PROCESIN E KRIIMIT TË POLTIKAVE PUBLIKE

Në kuadër të përforcimit të kapaciteteve të sektorit qytetarë në Republikën e Maqedonisë dhe duke marrë parasysh fuqinë e kohezionit të sajë, morëm përsipër pregaditjen dhe përpilimin e këti udhëzuesi si pjesë e agjendës europjane për inkuadrim aktiv të sektorit qytetarë në procesin e kriimit të politikave. Ky udhëzues është pjesë e proektit europjan për […]

Практичен Водич за организациски развој на граѓанските организации

Во рамките на зајакнување на капацитетите на граѓанскиот сектор во Република Македонија и имајќи ја во предвид неговата кохезивна сила, се зафативме со подготовка и изработка на овој Водич, како дел од Европската агенда за активно вклучување на граѓанскиот сектор во процесот на креирање на политики. Овој водич е дел од Европскиот проект за “Подобрување […]

V REGIONAL CONFERENCE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH AT WORK

REGIONAL CONFERENCE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH AT WORK “WORK THROUGH THE LENS OF OSH” DURRËS, ALBANIA 30 MAY – 1 JUNE 2019 Prevention is a key concept in OSH. In fact, the prevention of accidents at work and occupational diseases must be the main goal of any management OSH system, much more than attempts […]