ПОВИК за прибирање на понуди за изработка на промотивно видео

Постапувајќи согласно со одредбите на склучениот Договор помеѓу Европска Комисија, Брисел и Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР), со број на договор 2015/370-380,финансиран преку повикот EuropeAid/ 150147/DH/ACT/Multi

Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР) објавува

 

ПОВИК за прибирање на понуди за изработка на промотивно видео

СПОРЕД ДОГОВОР ЗА ГРАНТ 2015/370-380

Буџетска линија 5.8

Почитувани,

Македонско здружение за заштита при работа во рамките на проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог државните институции”” Ве поканува да учествувате во постапка за изработка на промотивно видео.

Целосната документација е приложена кон ова писмо и содржи:

  1. Упатства за понудувачи и барања
  2. Aнекси:
  • Барање за понуда (Анекс 1)
  • Опис на работна задача
  • Образец на понуда (Техничка и Финансиска понуда)

Со почит,

МЗЗПР- Проект „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог државните институции”

Скопје,

Проект менаџер

Милан ПЕТКОВСКИ

ТоР за промотивно видео

Posted in NEWS, МЗЗПР.