SHËNDETI DHE MBROJTJA NË PUNË – Studimi Kosovë

SHËNDETI DHE MBROJTJA NË PUNË

NGRITJA E KAPACITETEVE DHE FORCIMIN E ROLIT TË
ORGANIZATAVE REGJIONALE TË SHOQËRISË CIVILE
PËR PËRMIRËSIMIN E KUSHTEVE TË PUNËS DHE
DIALOGUT ME INSTITUCIONET SHTETËRORE

Autor:
Minir Curri Ekspert I SSHP

Studimi eshtë activitet i projektit „EuropeAid / 150147 / DH / ACT / PRAREG“

STUDIMI KOSOVË WEB

Posted in KOSHA, NEWS, PUBLICATIONS.