Регионална конференција за безбедности здравје при работа во Источна Македонија

Македонија има закони за заштита при работа – ретко кој ги спроведува. Ова е заклучок по неколку месечна анализа на состојбите во делот на безбедност при работа, направени од страна на Регионалниот центар за застапување од Делчево.

Анализите се правени на  територијата на  општините Делчево, Берово, Пехчево, Македонска Каменица и Виница:

„Имаме добри закони, добри прописи, но ни фали имплементација во пракса. Тоа е проблематика која постојано носи нови фази и ние постојано треба да ја унапредуваме“, истакна Зоран Аврамов, дипл. инг за безбедност при работа.

Ова е голем проблем, зашто непочитувањето на со закон утврдените мерки, на ризик го става здравјето и животот на работниците. Тоа, пак, за одговорните значат големи парични казни:

„Нема играње со оваа работа. Казните се движат до 7.000 евра за  работодавачот и 3.000 евра за управителот ако се констатираат пропусти во безбедноста при работа“, потсети  Војо Беловски, универзитетски професор.

Дел од работодавачите, не се во целост запознати со сите мерки кои треба да ги имплементираат. Токму кон нив беа насочени активностите на Регионалниот центар за застапување. Преку издавање на прирачник за безбедност при работа наменет за работодавачите тие се обидуваат да го поттикнат бизнис секторот и јавниот сектор од овој регион да одржуваат повисоки стандарди за безбедност и здравје при работа, но и воопшто работниците да бидат подобро запознаени со безбедноста на своето работно место:

„Ја спроведуваме оваа кампања за намалување на професионалните заболувања, а исто така целта ни е да се сведат на минимум и повредите на работно место“, кажа Тони Стоименовски, Регионалниот центар за застапување – Делчево.

Регионалниот центар за застапување од Делчево постои од 2006 година и е главен партнер на бизнис секторот, општините и јавните претпријатија во регионот, со кои заеднички се зајакнуваат капацитетите, се влијае на актуелните теми се со цел да се подобри живеењето на граѓаните. Овој проект РЦЗ го реализира во соработка со Македонското здружение за заштита при работа, а е финансиран од Европската Унија.

Posted in GRANT, MEDIA LIBRARY, NEWS.