Oбуки во Куманово за БЗР за собирачи на секундарен отпад

На 25.09 , 26.09 , 27.09 , 28.09 и на 02.10 се оддржаа 5 обуки во Куманово за БЗР за собирачи на секундарен отпад ( пластични флаши, метал, хартија итн.). На 02.10 се оддржа обука во Крива Паланка за БЗР. На обуките беа опфатени 118 собирачи на секундарен отпад од Куманово и Крива Паланка. Оваа активност е во рaмките на проектот “Вклучување на собирачи на секундарни ресурси од комунален отпад од Куманово и Крива Паланка во системот на БЗР на локално и национално ниво” кој е финансиран од ЕУ и во соработка со МЗЗПР.——————

On 25.09, 26.09, 27.09, 28.09, and on 02.10 5 trainings were held in Kumanovo for OSH for collectors of secondary waste (plastic bottles, metal, paper, etc.). On 02.10 training was held in Kriva Palanka for OSH. The training included 100 collectors of secondary waste from Kumanovo and 18 from Kriva Palanka. This activity is in the frames of the project “Inclusion of collectors of secondary resources from communal waste from Kumanovo and Kriva Palanka in the OSH system at local and national level” funded by the EU and in cooperation with MOSHA.

Posted in GRANT, NEWS.