KONFERENCA NDËRKOMBËTARE PËR BASHKËPUNIM RAJONAL – OSH Accord

KONFERENCA NDËRKOMBËTARE PËR BASHKËPUNIM RAJONAL

OSH Accord

Prishtinë, 01-03 nëntor, 2018

TEMA DHE QËLLIMI I KONFERENCËS

Bota ku jetojmë dhe punojmë, pëson ndryshime në çdo aspekt me ritme dhe mënyra të pabesueshme pothuajse çdo ditë. Rregullat e jetesës dhe të punës marrin vlera të reja që shumë shpesh ndiqen dhe kuptohen nga njerëzit. Për shkak të kësaj, në drejtim të shtyllës bazë të punës parandaluese, ciklit të zhvillimit të vazhdueshëm, vlerësimit të rrezikut në vendin e punës. Ne duhet të përqendrohemi tek palët e interesuara të profesionit tonë dhe të fillojmë të japim mbështetje reciproke dhe shkëmbim të njohurive dhe përvojave. Vetëm kështu do të jemi në gjendje të zhvillojmë dhe të mundësojmë që profesioni ynë të përputhet me sfidat e punës moderne.

Qëllimi i kësaj konference është përcaktimi i drejtimit dhe fokusimin e hulumtimeve dhe zhvillimin e sigurisë dhe shëndetit në punë përmes shkëmbimit të përvojave teorike dhe praktike. Përmes krijimit të marrëdhënie ndërmjet institucioneve për SSHP, do të ketë bashkëpunim të vazhdueshëm në mes të gjithë aktorëve të SSHP dhe mundësi për zhvillimin e rrjetit rajonal – BALcanOSH Network. Rrjeti BALcanOSH përbëhet nga institucione relevante përmes të cilave do të kryhen shkëmbime të vazhdueshme të përvojave, organizim të përbashkët të trajnimeve, projekteve dhe praktikave të mira të SSHP.

Kjo konferencë do të funksionojë pikërisht në atë temë . Të gjithë profesionistët përkatës të SSHP nga rajoni i Ballkanit do të mblidhen dhe do të kenë mundësinë të marrin pjesë në një ngjarje në të cilën do të shkëmbejnë njohuritë dhe përvojat. Gjithashtu, ata do të kenë mundësinë të njohin njëri-tjetrin dhe të bëjnë kontakte të jetës për arritje më të mira reciproke.

Iniciativa e Konferencës Rajonale synon të bëhet traditë dhe çdo vit të organizohet në një vend tjetër.

FTESE BALCANOSH KOSOVO ACCORD 2018

Posted in KOSHA, NEWS.