Повик за прибирање на понуди за печатење на Студија за безбедност и здравје при работа

Постапувајќи согласно со одредбите на склучениот Договор помеѓу Европска Комисија, Брисел и Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР), со број на договор 2015/370-380,финансиран преку повикот EuropeAid/ 150147/DH/ACT/Multi Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР) објавува ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за печатење на материјали СПОРЕД ДОГОВОР ЗА ГРАНТ 2015/370-380 Буџетска линија 1.5 Почитувани,   […]

Continue reading