KERKESË PER MBLEDHJEN E OFERTAVE PER KONSULENT LOKAL PËR KRYERJE STUDIMI

DREJTUAR;

TË GJITHE TE INTERESUARVE KERKESË PER MBLEDHJEN E OFERTAVE PER KONSULENT LOKAL PËR KRYERJE STUDIMI

bazë të Grant Marrëveshjes  2015 / 370-380

Linja buxhetore 5.2.1

Te nderuar,

Kam kënaqësinë t’ju informoj se jeni të ftuar të merrni pjesë në procedurën për dorëzimin e ofertave për hartimin e një studimi.

Dokumentacioni i plotë i është bashkëngjitur kësaj letre dhe përmban:

  1. Udhëzimet dhe kërkesat e tenderuesit
  2. Anexet:
  • Organizimi dhe metodologjia – Kërkesa për ofertë / Përshkrimi i projektit dhe specifikacioni teknik (Aneksi 5.3)
  •  Curriculum Vitae e konsulentit (CV)
  • Oferta teknike – organizimi dhe metodologjia (dorëzuar nga tenderuesi – Shtojca 5.4)
  • Buxheti (paraqitur nga ofertuesi si ofertë financiare, duke përdorur modelin e bashkangjitur në Aneksin 5.6).

 

Me respekt,

Milan PETKOVSKI

Menaxher i Projektit

Shkup

22.Dhjetor 2017

ANEX_5.4

ANEX_5.6

Tor studimi – Albania

Posted in AOSHC.