KERKESË PER MBLEDHJEN E OFERTAVE PER KONSULENT LOKAL PËR KRYERJE STUDIMI

DREJTUAR; TË GJITHE TE INTERESUARVE KERKESË PER MBLEDHJEN E OFERTAVE PER KONSULENT LOKAL PËR KRYERJE STUDIMI Në bazë të Grant Marrëveshjes  2015 / 370-380 Linja buxhetore 5.2.1 Te nderuar, Kam kënaqësinë t’ju informoj se jeni të ftuar të merrni pjesë në procedurën për dorëzimin e ofertave për hartimin e një studimi. Dokumentacioni i plotë i është […]

Continue reading

KERKESA PER MBLEDHJEN E OFERTES PER KONSULTANT VENDOR PER PUNIM STUDIMI NGA SSHP

Zonja dhe zotërinj, Kam kënaqësinë t’ju informoj se jeni të ftuar të merrni pjesë në procedurën për dorëzimin e ofertave për përgatitjen e një studimi. Dokumentacioni i plotë i është bashkëngjitur kësaj letre dhe përmban: A. Udhëzimet dhe kërkesat e tenderuesit B. Anexi: Organizimi dhe metodologjia – Kërkesa për ofertë / Përshkrimi i projektit dhe […]

Continue reading

Повик за ангажирање на домашен консултант за изработка на студија

Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР) за потребите на проектот: „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со државните институции” број на договор Според договор за грант 2015/370-380 финансиран од Европската Комисија, објавува ПОВИК за изразување интерес за ангажирање на домашен консултант за […]

Continue reading

POZIV ZA ANGAŽOVANJE KONSULTANTA ZA IZRADU STUDIJE

U skladu sa aktivnostima projekta  “Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva za poboljšanje uslova rada i socijalnog dijaloga sa javnim institucijama“, projekta finansiranog od strane Evropske Unije,  objavljujemo poziv za angažovanje konsultanta za potrebe izrade Studije stanja bezbednosti i zdravlja na radu. U nastavku je priložena sledeća dokumentacija: Aneks 5.4 Aneks_5.6 Aneks […]

Continue reading

Conference on the topic- employment center with disability

Conference on the topic- employment center with disability “If the work was created by the man, is the man without a job a man”, this question was asked as a priority, Elena Kochovska – program manager of “Polio Plus – movement against disability” at the closing conference – Center for Employment with Disabilities as a […]

Continue reading