Raport mbi Sesionin e Informimit per Grante Mbajtur në Tiranë më 6 dhjetor 2017

Raport mbi Sesionin e Informimit per Grante Mbajtur në Tiranë më 6 dhjetor 2017 Bazuar ne aktivitetet e planifikuara të projektit “Rritja e kapaciteteve dhe fuqizimi i rolit të OSHC-ve rajonale për përmirësimin e kushteve të punës dhe dialogut të punës me institucionet publike”, të implementuar nga BALcanOSH Network, me partner në Shqipëri AOSHC (Qendra […]

ИНФО ГРАНТ СЕСИЈА 06 ДЕКЕМВРИ 2017 – СКОПЈЕ

Следбено на предвидените активности на проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со државните институции“, имплементиран во рамки на Европскиот инструмент EuropeAid/150147/DH/ACT/PRAREG, поддржан од страна на Европската комисија, Македонското здружение за заштира при работа, на 06 декември одржа информативна сесија. Специфичните акциони грантови […]

INFO SESSION HELD IN SKOPJE 6th of December 2017

According to the planned activities of the project “Increasing capacities and strengthening the role of regional CSOs for improving labour conditions and labour dialogue with Public institutions”, Маcedonian occupational safety and health association, on 6 of December, held a meeting Grant Info Session. Specific action grants are intended to support civil / media organizations in […]

REPORT FROM THE INFORMATIVE MEETING, HELD ON DECEMBER THE 6th 2017, IN PODGORICA

As one of the crucial activites of the project: “Increasing capacities and strengthening of the role of the regional CSOs for improvement of the labour conditions and dialogue with Public Institutions”, that is implemented by BALcanOSH.net, the Balcan network for safety and health at work,  within the European instrument  EuropeAid/150147/DH/ACT/PRAREG, supported by the European Commission, […]

Report on Grant Info Session Held in Tirana on 6 of December 2017

Report on Grant Info Session Held in Tirana on 6 of December 2017 According to the planned activities of the project “Increasing capacities and strengthening the role of regional CSOs for improving labour conditions and labour dialogue with Public institutions”, implemented by the Balkan OSH Network, with partner in Albania AOSHC (Albanian Occupational Safety and […]