ИНФО ГРАНТ СЕСИЈА 06 ДЕКЕМВРИ 2017 – СКОПЈЕ

Следбено на предвидените активности на проектот „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со државните институции“, имплементиран во рамки на Европскиот инструмент EuropeAid/150147/DH/ACT/PRAREG, поддржан од страна на Европската комисија, Македонското здружение за заштира при работа, на 06 декември одржа информативна сесија. Специфичните акциони грантови […]

Continue reading

INFO SESSION HELD IN SKOPJE 6th of December 2017

According to the planned activities of the project “Increasing capacities and strengthening the role of regional CSOs for improving labour conditions and labour dialogue with Public institutions”, Маcedonian occupational safety and health association, on 6 of December, held a meeting Grant Info Session. Specific action grants are intended to support civil / media organizations in […]

Continue reading

REPORT FROM THE INFORMATIVE MEETING, HELD ON DECEMBER THE 6th 2017, IN PODGORICA

As one of the crucial activites of the project: “Increasing capacities and strengthening of the role of the regional CSOs for improvement of the labour conditions and dialogue with Public Institutions”, that is implemented by BALcanOSH.net, the Balcan network for safety and health at work,  within the European instrument  EuropeAid/150147/DH/ACT/PRAREG, supported by the European Commission, […]

Continue reading

Report on Grant Info Session Held in Tirana on 6 of December 2017

Report on Grant Info Session Held in Tirana on 6 of December 2017 According to the planned activities of the project “Increasing capacities and strengthening the role of regional CSOs for improving labour conditions and labour dialogue with Public institutions”, implemented by the Balkan OSH Network, with partner in Albania AOSHC (Albanian Occupational Safety and […]

Continue reading