RAPORT PUNE PER SESIONIN INFORMATIV 06.12.2017 – Prishtinë

R A P O R T 

Në vazhdimësi të aktiviteteve të planifikuara të projektit ” Ngritjen e kapaciteteve dhe forcimin e rolit të organizatave regjionale të shoqërisë civile për përmirësimin e kushteve të punës dhe dialogut me institucionet shtetërore””, zbatuar nga SSHP BALcanOSH.net Ballkanit, të realizuara.në 2017 në kuadër Instrumenti EuropeAid Evropiane / 150147 / DH / ACT / PRAREG, i mbështetur nga Komisioni Evropian, më dt.06.12.2017, në Hotel Sirius – Prishtinë, u mbajt takimi n informativ për projekte Grantet specifike për gazetari hulumtuese në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë..

Qëllimi i kësaj takimi ishte  të stimulojë lidhjet efektive midis shoqërisë civile, organizatat e mediave në promovimin e praktikave për sigurinë dhe shëndetin në punë, çështjeve sociale dhe kushteve të punës dhe rritjen e përfaqësimit, besueshmërinë dhe qëndrueshmërinë e OSHC-ve në rajon IPA.

Këto Grantet specifike të veprimit synojnë të mbështesin organizatat qytetare / media në krijimin e tregimeve të hulumtimit rreth sigurisë dhe shëndetit në punë në rajonin e IPA-s.

Në takim moren pjesë  27 pjesëmares, të cilit në kohën e paraparë prej dy oresh parshtruanë pyetje nga më të ndryshmet, çka paraqet një interesimi I nivelit të lartëe për aplikimin e tytre në këto projekte.

Posted in KOSHA.