Regional call for a sub granting scheme for Investigative journalism

The Macedonian Occupational Safety and Health Association in partnership with the Montenegrin Occupational Safety and Health Association, the Serbian Occupational Safety and Health Association, the Kosovo Occupational Safety and Health Association and the Albanian Occupational Safety and Health Association within the project “Capacity Building and Strengthening the Role Regional Civil Society Organizations for Improving Working […]

Continue reading

Infosesija radi pružanja informacija za podnošenje predloga projekta – 06.12.2017 Kragujevac

Dana 06.12.2017. godine u sklopu aktivnosti projekta „Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama“finansiranog od strane Evropske Unije prema Programu za civilno društvo i medije 2014-2015, održana je Infosesija radi pružanja informacija za podnošenje predloga projekta. Cilj raspisivanja poziva za podnošenje projekata jeste da […]

Continue reading

RAPORT PUNE PER SESIONIN INFORMATIV 06.12.2017 – Prishtinë

R A P O R T  Në vazhdimësi të aktiviteteve të planifikuara të projektit ” Ngritjen e kapaciteteve dhe forcimin e rolit të organizatave regjionale të shoqërisë civile për përmirësimin e kushteve të punës dhe dialogut me institucionet shtetërore””, zbatuar nga SSHP BALcanOSH.net Ballkanit, të realizuara.në 2017 në kuadër Instrumenti EuropeAid Evropiane / 150147 / […]

Continue reading

Info Session for submitting a project proposal – 06.12.2017 Kragujevac

Within activities of the project „ Increasing capacities and strengthening of the role of the regional CSOs for improvement of the labor conditions and dialogue with Public Institutions”, reference number 2015/370-380, funded by the European Commission“ as part of the Civil Society Facility and Media Programme 2014-2015:Support to regional thematic networks of Civil Society Organisations […]

Continue reading