Impressions of the workshops in the region

This year, in order strengthening the regional cooperation for promoting safety and health at work, we realized 5 traininigs. The trainings were attended by over 200 representatives from civil society, media organizations and public institutions. Lecturers were experts on health and safety at work in the country where they were held, as well as experts […]

Continue reading

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ANGAŽOVANJE DOMAĆEG KONSULTANTA ZA IZRADU STUDIJE

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ANGAŽOVANJE DOMAĆEG KONSULTANTA ZA IZRADU STUDIJE Prema ugovoru o dodjeli nepovratnih sredstava 2015/370-380 Budžetska linija 5.2.1 Poštovani, Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da ste pozvani da učestvujete u postupku podnošenja ponuda za pripremu studije. Kompletna dokumentacija priložena je u ovom pismu i sadrži: A. Uputstva i zahtjeve za licitiranje B. […]

Continue reading

KERKESË PER MBLEDHJEN E OFERTAVE PER KONSULENT LOKAL PËR KRYERJE STUDIMI

DREJTUAR; TË GJITHE TE INTERESUARVE KERKESË PER MBLEDHJEN E OFERTAVE PER KONSULENT LOKAL PËR KRYERJE STUDIMI Në bazë të Grant Marrëveshjes  2015 / 370-380 Linja buxhetore 5.2.1 Te nderuar, Kam kënaqësinë t’ju informoj se jeni të ftuar të merrni pjesë në procedurën për dorëzimin e ofertave për hartimin e një studimi. Dokumentacioni i plotë i është […]

Continue reading

KERKESA PER MBLEDHJEN E OFERTES PER KONSULTANT VENDOR PER PUNIM STUDIMI NGA SSHP

Zonja dhe zotërinj, Kam kënaqësinë t’ju informoj se jeni të ftuar të merrni pjesë në procedurën për dorëzimin e ofertave për përgatitjen e një studimi. Dokumentacioni i plotë i është bashkëngjitur kësaj letre dhe përmban: A. Udhëzimet dhe kërkesat e tenderuesit B. Anexi: Organizimi dhe metodologjia – Kërkesa për ofertë / Përshkrimi i projektit dhe […]

Continue reading

Повик за ангажирање на домашен консултант за изработка на студија

Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР) за потребите на проектот: „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со државните институции” број на договор Според договор за грант 2015/370-380 финансиран од Европската Комисија, објавува ПОВИК за изразување интерес за ангажирање на домашен консултант за […]

Continue reading

POZIV ZA ANGAŽOVANJE KONSULTANTA ZA IZRADU STUDIJE

U skladu sa aktivnostima projekta  “Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva za poboljšanje uslova rada i socijalnog dijaloga sa javnim institucijama“, projekta finansiranog od strane Evropske Unije,  objavljujemo poziv za angažovanje konsultanta za potrebe izrade Studije stanja bezbednosti i zdravlja na radu. U nastavku je priložena sledeća dokumentacija: Aneks 5.4 Aneks_5.6 Aneks […]

Continue reading

Conference on the topic- employment center with disability

Conference on the topic- employment center with disability “If the work was created by the man, is the man without a job a man”, this question was asked as a priority, Elena Kochovska – program manager of “Polio Plus – movement against disability” at the closing conference – Center for Employment with Disabilities as a […]

Continue reading

Interview with Bojan Kordalov- regional PR/media expert

In the frame of the project “Increasing capacities and strengthening of the role of the regional CSOs for improvement of the labor conditions and dialogue with Public Institutions” ,regional PR/media expert, Bojan Kordalov, was part of the trainings in 5 countries. About his impresions but also for important issues regarding using media to promote OSH […]

Continue reading