RAPORT PER TRAJNIMIN 03-05.10.2017- Prevallë-Prizren

R A P O R T

 RRITJA E KAPACITETEVE DHE FORCIMIN E ROLIT TË ORGANIZATAVE CIVILE REGJIONALE PËR PËRMIRËSIMIN E KUSHTEVE TË PUNËS DHE DIALOGU ME INSTITUCIONET SHTETËRORE

Shoqata Kosovare e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë në kuadër të projektit “Ngritjen e kapaciteteve dhe forcimin e rolit të organizatave regjionale të shoqërisë civile për përmirësimin e kushteve të punës dhe dialogut me institucionet shtetërore”, në periudhën 03-05.10.2017, gjatë javës Europjane për siguri dhe shëndet në punë, në Prevallë-Prizren, mbajti trajnim, i cili mundësoi, pjesëtarëve punëmatësve,të punëtorve, profesionalistëve nga siguria dhe shëndeti në punë dhe përfaqësuesëve të institucioneve publike që të shkëbejnë praktikat më të mira  për plakjen e qënrushme she shëndetshme , si pjesë e fushatës “Vende Pune të Shëndetshëm për të gjitha moshat.

Trajnimi kishte për qëllim kryesisht krijimin e bashkëpunimit midis organizatave të shoqërisë civile, organizatave të medias dhe institucioneve publike për të përmirësuar kushtet e punës.

Trajnerë:

Minir Curi ekspert vendor nga sigurija dhe shëndeti në punë, Gyorgy Karoly ЕУ ОSHА , Malcolm McIntyre (IOSH) Cvetomir Canev,, ЕУ ОSHА Expert, Bojan Kordalov  dhe Mario Velkoviç ekspertë regjionalë për marëdhënjet me publikun dhe planifikimi strategjik, lobim dhe avokim.

Károly György njëherit edhe përfaqësues i Konfederatës së sindikatave hungareze, prezantoi Direktivën 89/391 / EEC, Strategjinë Europiane për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë nga viti 2014 deri në vitin 2020, një rol në funksion të dialogut social Evropian në përmirësimin e kushteve të punës, si dhe shembuj të praktikës së mirë. Ai thekësoi se 23% e punëtorëve në Evropë besojnë se siguria dhe shëndeti i tyre është në rrezik, për për shkak të  kushtevejo të përshtatshme të  punës

Kushtet e pavolitshme  në punë mund të çojë në tragjedi siç dëshmohet nga paraqitja e vetëvrasjeve të cilat kanë ndodhur në disa kompanive franceze thekësoi  z Károly.

Forma të reja të organizimit të punës dhe intensiteti i punës është shkaktari kryesor i stresit në punë dhe çrregullimeve musculoskeletale.

Ai gjithashtu paraqiti parimet themelore të Direktivës Kuadër 89/391 dhe për detyrimet e punëdhënësit, detyrimet e punonjësve, si dhe parimet themelore të parandalimit të cilat përbëjnë themelin e një biznesi të sigurt dhe të shëndetshëm.

Për  zgjidhjen e shumë çështjeve në fushën e ruajtjes Shëndetit në punë është e nevojshme angazhimi i të gjitha institucioneve relevante në bashkëpunim me OSHC (organizatat e shoqërisë civile) dhe krijimin e partneriteteve rajonale me organizatat e shoqërisë civile, institucioneve publike dhe mediat.

Eksperti vendor z.Minir Curi në prezentimin etij  foli për bazat e SSHP(udhëzimet ligjore, organizimi, rregullimi dhe menaxhimi i SSHP, të drejtat dhe detyrimet e punëdhënsëve dhe punonjësve, rrisqet dhe rreziqet në vendin e punës) sipas legjislacioni kombëtar,kurse në pjesën e dytë u zhvilluan  nushtrime, ku  të pranishmit u ndanë në grupe duke  Identifikuar  rreziqet e paraqitura në fotografi nga disa ambiente të punës, dhe të njëjtat i vendosë në tabela përkatëse duke i vlerësuar nivelin e rriskut në ato vende të punës.

EkspertI rajonal z. Bojan Kordalov ekspert  për maredhenjet me publikun / Media për organizatat qytetare (komunikim – bashkëpunim – partneriteti ndër të tjerat foli edhe për  gazetarinë investigative rolin e tyre në senzibilizimin e sigurisë dhe shëndetit në punë,por  jo vetëm në kontekstin e aksidenteve ose viktimat të lidhura me punën, por dhe mbi çështjen e praktikave më të mira industriale që mund të jenë udhëzime për biznes më efikas nga aspekti i sigurisë dhe shëndetit në punë.

EkspertI rajonal z. Mario Veljkovik prezantoi mënyrat e funksionimit të rrjetit, planin për formimin e rrjetit dhe partneritetin strategjik. Ai theksoi se pse është e rëndësishme ekzistenca e identitetit organizativ si mision, vizion dhe vlerat e çdo organizate, efektiviteti dhe efikasiteti I menaxhimit dhe disponueshmërinë e burimeve, ndërveprimet dhe marrëdhëniet ndërmjet organizatave të shoqërisë civile dhe kontekstin e tyre  të jashtme (duke përfshirë kuadrin institucional).

Për kancerin në punë shumë pak flitet. Ajo është vendosur shpesh në kontekstin e një tragjedie individuale, shëndetësore, pasojat e pirjes së duhanit dhe të ushqyerit e dobët. Por në të paktën një nga dhjetë raste – dhe ndoshta shumë më tepër – është rezultat i ekspozimit në rreziqet në vendin e punës. Ekspozimi i sotëm për kancer në punë mund të shkaktojë kancer për të paktën dy dekada më vonë, dhe kjo është një çështje që zakonisht nuk shkakton alarm për drejtuesit e korporatave.

Por jo më.. IOSH “Nuk ka kohë për të humbur” Fushata ka për qëllim shkaqet e kancerit në punë për të kuptuar më mirë, për të identifikuar dhe në këtë mënyrë të ndihmojë sipërmarrësit për të marrë hapat e nevojshëm për të zvogëluar ekspozimin ndaj kancerit në vendin e punës.

Prandaj, nëpërmjet këshillave, trajnimeve dhe veprimet e përbashkëta në vendet e punës, në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, fushata gjithashtu ka për qëllim të sigurojë se sëmundjet profesionale nuk janë harruar

Fushata synon të rrisë ndërgjegjësimin për rëndësinë e ekspozimit ndaj rrezatimit UV.

Gjatë trajnimit, fushata “u prezantua” nga z. Malcolm McIntyre (IOSH).

Ai paraqiti pasojat kryesore të ekspozimit ndaj rrezatimit UV, siç janë punëtorët e ndërtimit, punëtorët në bujqësi dhe të tjerët. Ai thekësoi se 102.500 vdekje në vit ishin të lidhura me kancerin në punë.

Prandaj, fushata “Nuk ka kohë për të humbur” ka për qëllim:

  • ndërgjegjësim për rëndësinë e problemeve shëndetësore me të cilat ballafaqohen punonjësit;
  • përmes materialeve praktike për të ndihmuar në krijimin e programeve efektive të parandalimit;
  • Sugjeroni zgjidhje për një problem të veçantë.

KONKLUZIONE:

Gjatë leksioneve dhe pjesëmarrjes interaktive të të gjitha grupeve të synuara, u konkludua:

-. Në këtë kontekst, konfirmohet nevoja për një pjesëmarrje të plotë dhe efektive të të gjithë, dhe veçanërisht partnerëve socialë, në procesin e vendimmarrjes globale. Është e nevojshme për të forcuar rolin dhe vendimmarrës në kuadër të dialogut social në të gjitha nivelet, veçanërisht në kuadrin e Këshillit Ekonomiko sociak dhe të Këshillit për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë.

– Fushata më të shpeshta për ngritjen e kulturës së përgjithshme dhe të biznesit dhe kulturës kombëtare të parandalimit në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë.

– Megjithatë, problemet e shumta janë kryesisht në fushën e zbatimit të legjislacionit nga fushat përkatëse, esidomos në  mekanizmit të kontrollit, lidhur me zbatimin e legjislacionit.

–  Nevoja për të krijuar një program të edukimit të vazhdueshëm në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë dhe në të punëdhënësve, përfaqësuesit e punonjësve dhe personave për sigurinë dhe shëndetin në punë.

– Politikat e arsimit: sidomos në atë fillore, të mesme po edhe dhe të lartë .

Pas përfundimit të trajnimit, të gjithë pjesëmarrësit morën certifikatë për përfundimin me sukses të trajnimit.

Posted in KOSHA.