Работилница за Националниот и локалните економски-социјални совети

На 23-ти март 2017 година во Радовиш се одржа работилница на тема безбедност и здравје при работа во организација на Меѓународната организација на трудот во склоп на проектот за Унапредување на социјалниот дијалог, a реализирана од МЗЗПР, преку проектниот менаџер г-дин Милан Петковски, г-ѓа Славица Јанкова, г-ѓа Снежана Јанкова Петковска и ѓ-ѓа Марија Гроздановска. Работилницата […]

Continue reading

Thematic Training Workshop on Occupational Safety and Health for the members of the National and local Economic and Social Councils

On 23-th of March 2017 in Radovish was held a training, on topic Occupational Safety and Health at work organized by ILO, realized from MOSHA through Mr. Milan Petkovski project manager as well as Mrs. Slavica Jankova, Mrs. Snezana Jankova Petkovska and Mrs. Marija Grozdanovska. This training had theoretical and interactive part, followed by short […]

Continue reading