Меѓународен сaeм на грaдeжништвo, грaдeжни мaтeриjaли и грaдeжнa мeхaнизaциjа

Од 28.02-04.03.2017 год. се одржа  Меѓународниот сaeм на грaдeжништвo, грaдeжни мaтeриjaли и грaдeжнa мeхaнизaциja. Овој саем претставува значајна специјализирана манифестација која подразбира промоција на оваа стопанска гранка на производителите од Македонија и од странство. Во рамки на предвидените активности, на 03.03.2017 год. во организација на Дворник, Проген З и Македонско здружение за заштита при работа […]

Continue reading

International fair for architecture, architecture materials and mechanization

From 28.02-04.03.2017 in Skopje, was held the International fair for architecture,  architecture materials and mechanization. This fair is an important specialized event which involves promotion of this industry producers from Macedonia and abroad. As part of the activities, on 03.03.2017 organized by the Macedonian Occupational Safety and Health Association was held a presentation from the […]

Continue reading