National Conference for “Functioning of bipartite OSH dialogue in companies” 02.03.2017

Macedonian occupational safety and health association” in cooperation with “Federation of Trade Unions of Macedonia” as final activity of the project “Strengthening of the partnership of Civil Society and PublicInstitutions in the Creation and Promotion of the Right forSafe and Healthy Workplace – Fundamental Human Right” held a national conference for “Functioning of bipartite OSH […]

THIRD CROSS-SECTOR MEETING 01. 03. 2017 – Kragujevac

Cross-sector meeting held by Serbian Association for occupational safety and health on 01.03.2017. as a part of the project „Increasing capacities and strengthening the role of CSOs for improving labour conditions and labour dialogue with public institutions² primarily aimed to establish cooperation between public institutions and civil society organizations. Participation took representatives Serbian Association of […]

Raport mbi takimin kros sektorial mbajtur më 1 dhe 2 mars 2017 në Prishtinë

Raport mbi  takimin  kros sektorial mbajtur më 1 dhe 2 mars 2017 në Prishtinë Bazuar në  aktivitetet e planifikuara të projektit “Ngritjen  e kapaciteteve dhe forcimin e rolit të organizatave regjionale  të shoqërisë civile për  përmirësimin e  kushteve të  punës dhe dialogut me institucionet shtetërore”, zbatuar nga rrjeti balkanik për SSHP(siguri dhe shëndet në punë)  […]

REPORT ON CROSS – SECTORAL MEETING Held on 1 and 2 March 2017 in Prishtina

REPORT ON CROSS – SECTORAL MEETING Held on 1 and 2 March 2017 in Prishtina, Kosovo. Based on the planned activities of the project “Capacity Building and Strengthening the Role of Regional Civil Society Organizations to Improve Working Conditions and Dialogue with State Institutions”, implemented by Balkan OSH Network – BALcanOSH.net , Held on 20 […]