Raport i aktiviteteve “Cross-sector meeting”

  Mbajtur ne Tirane me  21/02/2017 dhe 22/02/2017   Sipas aktiviteteve te planifikuara të projektit “Rritja e kapaciteteve dhe forcimin e rolit të OSHC-ve rajonale për përmirësimin e kushteve të punës dhe dialogun e punës me institucionet publike”, implementuar nga BALLcanOSH Network, me partner në Shqipëri AOSHC (Albanian Occupational Safety and Health Center), ne 21 […]

Report on Cross-Sector Meetings in Albania

Report on Cross-Sector Meetings in Albania Held in Tirana on 21/02/2017 and 22/02/2017 According to the planned activities of the project “Increasing capacities and strengthening the role of regional CSOs for improving labour conditions and labour dialogue with Public institutions”, implemented by the Balkan OSH Network, with partner in Albania AOSHC (Albanian Occupational Safety and […]