KROS – SEKTORSKI SASTANAK – Kragujevac 21. 12. 2016

KROS – SEKTORSKI SASTANAK – Kragujevac 21. 12. 2016

Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije je organizovalo kros-sektorski sastanak koji se odvija u okviru aktivnosti projekta „Povećanje kapaciteta i jačanja uloge regionalnih organizacija civilnog društva (CSO) za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama“, finansiranog od strane Evropske Unije sa osvrtom na socijalni dijalog u okviru sledećih tema:

  • Saradnja sa nevladinim organizacijama, sindikatima i medijskim organizacijama u promociji bezbednosti i zdravlja na radu i poboljšanje uslova rada – g- din Dragoslav Tomović, predsednik Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu Srbije, Andrijana Tomić, koordinator projekta;
  • Stvaranje stalnih kanala komunikacije civilnog društva i medijskih organizacija u monitoringu profesionalnih praksi za bezbednost i zdravlje na radu, vidljivost i saradnja sa regionalnim organizacijama i medijima u IPA regionu – Milan Petkovski, menadžer projekta.

Na skupu su uzeli učešće Unija poslodavaca Srbije, sindikati, Udruženja poslodavaca, medijske organizacije, pravna lica/poslodavaci sa licencom u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, službe medicine rada, naučna i stručna javnosti i dr. Ukupan broj učesnika oko 104.

U uvodnom delu skupa učesnicima se obratio g-din Dragoslav Tomović istakavši značaj ovakvih skupova i umrežavanja svih socijalnih partnera po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Potom se učesnicima obratio g-din Nebojša Miletić, predstavnik Unije poslodavaca Srbije – sektora za preventivni inženjering koji je istakao značaj, ulogu i dosadašnji rada sektora kao i napore koje sektor čini radi unapređenja stanja u oblasti bezbednosti, zdravlja na radu i uslova rada kao i saradnji sektora kako sa Upravom za bezbednost i zdravlje na radu tako i sa ostalim socijalnim partnerima a radi postizanja efektivnog socijalnog dijaloga koji doprinosi boljim radnim uslovima, pristupu relevantnim informacijama, poštovanja fundamentalnih prava, kolektivnog zastupanja i omogućavanja pravnog i institucionalnog okvira.

Andrijana Tomić, sluzbenik projekta je predstavila projekat „Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih CSO za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama“ , finasiran od strane EU i značaj socijalnog dijaloga i organizacija civilnog društva u okviru ovog projekta.

Ona je prezentovala aktivnosti koje će biti sprovedene u narednom periodu, važnost lokalnog, nacionalnog i regionalnog umrežavanja, razmene informacija, znanja, kao i principa dobre prakse. Uspešan socijalni dijaog dovodi do rešavanja  ekonomskih  i socijalnih problema, ohrabruje dobro upravljanje, unapređuje partnerski pristup.

Promocija bezbednosti i zdravlja na radu zahteva uključivanje svih relevantnih institucija kako bi se stvorila prilika za razmenu ideja, jačanje postojećih i uspostavljanje novih institucionalnih partnerstava, poboljšati mogućnosti za pripremu nacionalnih, regionalnih istraživanja u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu na osnovu  dosadašnjih stečenih iskustava, su aktivnosti kojima će ovaj projekat težiti, navela je ona.

Radi  podizanja kulture prevencije na viši nivo, jačanja svesti i promocije bezbednosti i zdravlja na radu, potrebno je uključivanje medijskih organizacija, što su posebno naglasili i  predstavnici medijskih organizacija, g-đa Zorica Ranković autorka Emisije Stakleno zvono, koja je izložila položaj medijskih organizacija u Srbiji, te da se veoma mali broj medija bavi ovom problematikom kao i  drugi izazovi sa kojima se mediji suočavaju.

Kao autorka ove emisije je istakla podršku tokom rada na projektu kao i  g – din Dejan Zagorac, urednik stručnog časopisa „Svet Rada“ koji je istakao značaj civilnog društva i medija u pogledu jačanja kulture prevencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

O važnosti uloge organizacija civilnog društva, socijalnog dijaloga i socijalne politike, g-din Dragoslav Tomović, predsednik Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu Srbije je posebno  naglasio kao i da socijalni dijalog mora uključiti razmenu informacija između poslodavaca, Unije poslodavaca, javnih instuitucija, dostunost informacija koje su od značaja i zajedničkog ineteresa u sferi bezbednosti i zdravlja na radu. On je takođe i izložio detalje skrining dokumenta u okviru poglavlja 19 (Socijalna politika i zapošljavanje).

Tokom diskusije je takođe naglasio važnost uloge predstavnika zaposlenih u politici donošenja odluka u sferi bezbednosti i zdravlja na radu i promovisanju pristojnog rada, putem poboljšanja bezbednosti, zdravlja na radu i radnih uslova.

Menadzer projekta, g-din Milan Petkovski je naglasio značaj regionalnog projekta, razmenu informacija u regionu, usvajanje politike dobrog upravljanja i primena mera i aktivnosti kojima će  pravo na bezbedno i zdravo radno mesto biti piroritet u svim granama industrije.

Organizacije civilnog društva, strukovna udruženja i druge organizacije civilnog društva predstavljaju ključnu ulogu u procesu donošenja odluka na svim nivoima, istakao je predsednik Udruženja zaštite na radu Žitište, Petar Stanić.

Predsednica sindikata UGS Nezavisnost, g-đa Vera Kandić je posebno istakla regionalnu saradnju sindikata u pogledu pregovaranja, zastupanja interesa zaposlenih, i uključivanja svih zainteresovanih strana  kako bi se na regionalnom nivou prikazalo stanje bezbednosti, zdravlja na radu i uslovi rada, tako da u skladu sa time ovaj projekat itekako može tome doprineti, navela je ona.

Na osnovu iskazanih mišljenja tokom skupa možemo zakljičiti da edukacija kako poslodavaca, tako i zaposlenih predstavlja ključni aspekt kome treba posvetiti posebnu pažnju u narednom periodu kako bi se kultura i svest  u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu podigla na viši nivo, kako u procesu primene zakonskih i podzakonskih propisa tako i u pogledu jačanja socijalnog dijaloga i jačanja uloge civilnog društva u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

 

Pripremila:

Andrijana Tomic

Sluzbenik projekta

Posted in УБЗРС.