Izvještaj o inicijalnom sastanku u Beogradu 14. 10. 2016

Dana 14.10. 2016 godine u sa početkom u 15h na Međunarodnom sajmu prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama bezbednosti i zdravlja na radu – 112 EXPO, Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije je predstavilo projekat „Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva (CSO) za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama finansiran od strane Evropske Unije.

Učešće su pored predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uzeli i Unija Poslodavaca Srbije, naučna i stručna javnost, pravna lica sa licencom u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, službe medicine rada, udruženja za bezbednost i zdravlje na radu, medijske organizacije, lica za bezbednost i zdravlje na radu, i dr.  Ukupan broj učesnika 45.

U uvodnom delu sastanka učesnicima se obratio gospodin Dragoslav Tomovic, predsednik Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu Srbije koji je predstavio rad kao i buduće aktivnosti Udruženja. Zatim se učesnicima obratio gospodin Milan Petkovski, mendzer projekta, predsednik Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu Makedonije, koji je predstavio mrežu BALcanOSH.net  i njenu primarnu ulogu a to je saradnja u regionu po pitaju bezbednosti i zdravlja na radu, jačanje kulture prevencije i podizanje svesti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Kjučni fokus rada mreže jeste dugoročno konstantno poboljšanje implementacije zakonodavnog okvira kroz dugoročno strateško planiranje.

Andrijana Tomic, službenik projekta je prezentovala projekat sa posebnim osvrtom na značaj regionalnog umrežavanja, razmenu dobre prakse, poboljšanje uslova rada i saradnje sa javnim institucijama što su ujedno i ciljevi ovog projekta. Naime kao rezultat ovog projekta se očekuje jačanje saradnje regionalnih CSO sa javnim institucijama i obezbeđivanje odgovarajuće implementacije standarda bezbednosti i zdravlja na radu (u daljem tekstu OSH) i uslova rada u skladu sa relevantnim EU zahtevima. Prvenstveno regionalnom studijom će se proširiti svi socijalni partneri i predstavljaće odličan informativni alat koji može poboljašati situaciju u OSH oblasti i uslovima rada u Balkanskom regionu.

Posebno je značajna uloga medijskih organizacija radi promocije i jačanja svesti u ovoj oblasti, predstavljanje ne samo primera loših praksi, nesreća na radu, nego i širenje dobre bezbednosne prakse. Od ovog projekta se očekuje da uticaj bude povezan sa pravima radnika, sa smanjenjem slučajeva loših praksi i povećanje uloge organizacija civilnog društva (u daljem tekstu CSO)  u procesu donošenja odluka na nacionalnom i regionalnom nivou.

Ono što je posebno istaknuto jeste da je projekat predstavljen na konferenciji Briselu u periodu od 23 – 24 juna 2016. godine.

Na konferenciji je predstavljeno 16 projekata zemalja zapadnog Balkana koji se odnose na jačanje regionalnih mreža i jačanja CSO kapaciteta od kojih je ovo jedini koji se odnosi na sferu bezbednosti i zdravlja na radu, što ukazuje na to da je Evropska Unija prepoznala važnost i značaj ove oblasti i dala punu podršku. Takođe je ova konferencija pružila prilIku da se CSOs umreže i pojačaju komunikaciju sa predstavnicima Evropske komisije.

Gospodin Dragoslav Tomović je predstavio stanje CSO u Srbiji, ulogu i značaj CSO u sferi rada kao  i postojeće stanje bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji, istakao važnost kontinualnih edukacija, obuka u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Nedostatak poverenja, nizak nivo uključenosti građana u organizacije civilnog društva pokazuju da je u Srbiji civilno društvo slabo i da ima nizak nivo razvijenosti socijalnog kapitala.  Stoga nas ne treba čuditi što u Srbiji i dalje postoje velika nerazumevanja i sumnje u potrebe i mogućnosti saradnje različitih organizacija u zaštiti prava radnika. Mnogi su mišljenja, naročito u sindikatima, da je to tema prevashodno sindikata, ali i među nevladinim organizacijama nema mnogo onih koji se ovim temama bave (prevashodno zbog nemogućnosti nabavljanja sredstava za ovakvu vrstu projekata). Klasična ljudska solidarnost i podrška šireg građanstva radnicima koji ostaju bez posla ili su im firme u blokadi, ne postoji, istakao je gospodin Dragoslav Tomovic. Takođe, gospodin Dragoslav Tomović je naglasio ulogu inspekcije rada u poboljšanju uslova rada i istaknuo veliki napor inspekcije rada u proteklom periodu u pogledu suzbijanja rada na crno.

U završnom delu sastanka učesnicima se obratila gospođa Vera Božić Trfalt, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje  na radu Srbije koja je predstavila CSO kao aktivne učesnike u promociji bezbednosti i zdravlja na radu, koordinaciji saradnje CSO sa vladinim institucijama i smernicima za uključivanje civilnog društva u proces donošenja odluka.

Učesnicima se obratio i predstavnik Unije Poslodavaca Srbije, gospodin Nebojša Miletić koji je naglasio punu podršku Unije posladavaca u realizaciji projekta i saradnji sa CSO.

Iz svega navedenog se vidi da se ciljevi projekta poklapaju sa ciljevima povećanja kapaciteta CSO i jačanja socijalnog dijaloga sa nosiocima javnih funkcija i socijalnim partnerima kroz nastupajuće reformske promene za period do 2019. godine.

BALcanOSH.net mreža će doprineti promociji humanog radnog okruženja, poboljšanju uslova rada i praćenju OSH sistema.

Umrežavanje, razmena dobrih praksi i iskustva između regionalnih CSO će pomoći u poboljšanju zakonodavstva u Balkanskom regionu.

Posted in УБЗРС.

Leave a Reply