Raport i Takimit te Pare ne Shqiperi Mbajtur ne Tirane ne 27 Shtator 2016

Bazuar në aktivitetet e planifikuara të projektit “Rritja e kapaciteteve dhe forcimi i rolit të OSHC-ve rajonale për përmirësimin e kushteve të punës dhe dialogut punës me institucionet publike”, në 27 shtator 2016 u mbajt në Tiranë Takimi i Pare. Qellimi i aktivitetit ishte: Identifikimin e nevojave, mangësive dhe problemeve qe hasin organizatat e shoqërisë […]

Continue reading

Report on Initial Meeting Held in Tirana on September 27

Based to the planned activities of the project “Increasing capacities and strengthening the role of regional CSOs for improving labour conditions and labour dialogue with public institutions”, on 27-th of September it was held the initial meeting, in Tirana. The objective of the meeting was: Identifying needs, shortcomings and problems of civil society organizations and […]

Continue reading