Raport mbi Takimin Fillestar në Prishtinë mbajtur më 20 shtator

Raport mbi Takimin Fillestar në Prishtinë mbajtur më 20 shtator

Bazuar në  aktivitetet e planifikuara të projektit “Ngritjen  e kapaciteteve dhe forcimin e rolit të organizatave regjionale  të shoqërisë civile për  përmirësimin e  kushteve të  punës dhe dialogut me institucionet shtetërore”, zbatuar nga rrjeti balkanik për SSHP(siguri dhe shëndet në punë)  BALcanOSH.net, mbajtur më 20 shtator  në Prishtinë.

Qëllimi i takimit ishte:

Identifikimi i nevojave, mangësive  dhe problemeve të organizatave të shoqërisë civile dhe mediave në përfshirjen dhe hartimin e politikave në shoqëri, ndërtimin e partneriteteve midis tyre në vendim-marrje, duke inkurajuar dialogun për të rritur bashkëpunimin ndërmjet organizatave rajonale dhe institucioneve shtetërore për inkluzionin social  dhe përmirësimin e kushteve të punës, krijimin e bashkëpunimit dhe krijimin e partneritetit rajonal ndërmjet rrjetit BALcanOSH.Net dhe organizatave të shoqërisë civile (OJQ-ve) në rajonin e IPA-s, për të lehtësuar shkëmbimin e njohurive, aftësive dhe lidhjeve, si dhe rritjen dhe zgjerimin e ndikimit të tyre në fushata dhe përfaqësimi në planet strategjike operative dhe politikave në nivel kombëtar dhe rajonal, si dhe ngritjen e vetëdijes publike për rëndësinë e praktikave profesionale, çështjet sociale dhe organizatat qytetare. Ne ftuar në këtë takim të gjithë partnerët social, OSHC, institucionet arsimore, originations media, përfaqësues të sektorëve përkatës dhe palët e tjera të përfshira.

Takimi u ndoq nga organizatat e mëposhtme:

Përfaqësues nga Ministria e Punës, Inspektorati i Punës, Universiteti për Biznes në Prishtinë, Media originations, sindikatat, Organizatat e punëdhënësi, OJQ të ndryshme, ekspertët OSH etj.

Në këtë takim mori pjesë edhe  z. Milan Petkovski, menaxher i këtij projekti,njëkohësisht edhe president  MOSH-ës. Pjesëmarrësit diskutuan për situatën e sigurisë në punë në Kosovë, nevojat aktuale dhe të ardhshme dhe se si do të ndikojnë këto çështje sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve dhe në  zbatimin e Ligjit për siguri dhe shëndet  në punë.

Ata ishin të interesuar në përvojat e sigurisë dhe shëndetit rajonal partneritetit  në vendimmarrje për çështjet e sigurisë dhe shemdetit në punë. Kjo u theksua nga pjesëmarrësit që aktivitetet ndërsektoriale janë shumë të rëndësishme sepse ato përshkruajnë karakteristikat dhe dallimet e kulturave, mes vendeve të Ballkanit. Bashkëpunimi ndër-sektorial ndihmon shkëmbimin e njohurive, aftësive dhe lidhje për mbrojtjen në punë e cila nuk  njeh kufij, flasin të njëjtën gjuhë. Pra, zbatimi i projekteve rajonale ndihmon për të menaxhuar dallimet kulturore në sigurinë dhe shëndetin në punë, me ekipe multikulturore. problemet aktuale  në zhvillim në sektorin e sigurisë në punë, mungesa e ekspertëve të sigurisë dhe shëndetit në punë, për çertifikimin t tyre, dhe për këtëkanë  kërkuar mbështetje nga BALcanOSH.netpër  të zgjidhur këtë problem.

Pjesëmarrësit ranë dakord se ky projekt duhet të ndihmojë partnerët rajonalë për të bashkëpunuar dhe për të zgjeruar aktivitetet e tyre. Ky takim provon që partnetët  të kenë një pasqyrë   të qartë të punës në të ardhmen për sa i përket zbatimit të projektit.

Në fund pjesëmarrësit plotësuan një pyetësor që do të ndihmojë në zhvillimin e projektit në të ardhmen. Më poshtë janë disa fotografi nga takimi kick-off të mbajtur në Prishtinë.

Posted in KOSHA.

Leave a Reply