Report on Initial Meeting in Prishtina Held on September 20

Report on Initial Meeting in Prishtina 20, September Based to the planned activities of the project “Increasing capacities and strengthening the role of regional CSOs for improving labour conditions and labour dialogue with public institutions”, on 20-th of September it was held  the initial meeting, in Prishtina. The objective of the meeting was: Identifying needs, […]

Continue reading

Raport mbi Takimin Fillestar në Prishtinë mbajtur më 20 shtator

Raport mbi Takimin Fillestar në Prishtinë mbajtur më 20 shtator Bazuar në  aktivitetet e planifikuara të projektit “Ngritjen  e kapaciteteve dhe forcimin e rolit të organizatave regjionale  të shoqërisë civile për  përmirësimin e  kushteve të  punës dhe dialogut me institucionet shtetërore”, zbatuar nga rrjeti balkanik për SSHP(siguri dhe shëndet në punë)  BALcanOSH.net, mbajtur më 20 shtator  […]

Continue reading