Raport i Takimit te Pare ne Shqiperi Mbajtur ne Tirane ne 27 Shtator 2016

Bazuar në aktivitetet e planifikuara të projektit “Rritja e kapaciteteve dhe forcimi i rolit të OSHC-ve rajonale për përmirësimin e kushteve të punës dhe dialogut punës me institucionet publike”, në 27 shtator 2016 u mbajt në Tiranë Takimi i Pare. Qellimi i aktivitetit ishte: Identifikimin e nevojave, mangësive dhe problemeve qe hasin organizatat e shoqërisë […]

Continue reading

Report on Initial Meeting Held in Tirana on September 27

Based to the planned activities of the project “Increasing capacities and strengthening the role of regional CSOs for improving labour conditions and labour dialogue with public institutions”, on 27-th of September it was held the initial meeting, in Tirana. The objective of the meeting was: Identifying needs, shortcomings and problems of civil society organizations and […]

Continue reading

Report on the Initial Meeting in Podgorica Held on September 22th

Report on the Initial Meeting in Podgorica Held on September 22th Our initial meeting was held in Podgorica, in hotel Terminus, on September 22th 2016. The meeting was organized on the basis of the activities of the project “Increasing capacities and strengthening the role of regional CSOs for improving labour conditions and labour dialogue with […]

Continue reading

Izvještaj o inicijalnom sastanku u Podgorici održanom 22. septembra

Izvještaj o inicijalnom sastanku u Podgorici održanom 22. septembra Naš prvi inicijalni sastanak održan je u Podgorici, u hotelu Terminus, 22. septembra 2016. Sastanak je organizovan na osnovu aktivnosti projekta “Podizanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih građanskih organizacija u unapređenju uslova rada preko dijaloga sa javnim institucijama”. Cilj sastanka bio je: Identifikovanje potreba, nedostataka i problema […]

Continue reading

Report on Initial Meeting in Prishtina Held on September 20

Report on Initial Meeting in Prishtina 20, September Based to the planned activities of the project “Increasing capacities and strengthening the role of regional CSOs for improving labour conditions and labour dialogue with public institutions”, on 20-th of September it was held  the initial meeting, in Prishtina. The objective of the meeting was: Identifying needs, […]

Continue reading

Raport mbi Takimin Fillestar në Prishtinë mbajtur më 20 shtator

Raport mbi Takimin Fillestar në Prishtinë mbajtur më 20 shtator Bazuar në  aktivitetet e planifikuara të projektit “Ngritjen  e kapaciteteve dhe forcimin e rolit të organizatave regjionale  të shoqërisë civile për  përmirësimin e  kushteve të  punës dhe dialogut me institucionet shtetërore”, zbatuar nga rrjeti balkanik për SSHP(siguri dhe shëndet në punë)  BALcanOSH.net, mbajtur më 20 shtator  […]

Continue reading

Conference for Instructions of the call for proposals for regional long-term projects (LTGs) 22-24 06 2016 Brussels

From 22.06 to 24.06. 2016 in Brussels was held a Conference for Instructions of the call for proposals for regional long-term projects (LTGs). Meetings were organized in several occasions during the implementation of regional long-term projects. The event was organized by the Technical Assistance for Civil Society Organizations (TACSO) and SIPU International. Project manager of […]

Continue reading