Raport mbi takimin kros sektorial mbajtur më 1 dhe 2 mars 2017 në Prishtinë

Raport mbi  takimin  kros sektorial mbajtur më 1 dhe 2 mars 2017 në Prishtinë Bazuar në  aktivitetet e planifikuara të projektit “Ngritjen  e kapaciteteve dhe forcimin e rolit të organizatave regjionale  të shoqërisë civile për  përmirësimin e  kushteve të  punës dhe dialogut me institucionet shtetërore”, zbatuar nga rrjeti balkanik për SSHP(siguri dhe shëndet në punë)  […]

Raport mbi Takimin Fillestar në Prishtinë mbajtur më 20 shtator

Raport mbi Takimin Fillestar në Prishtinë mbajtur më 20 shtator Bazuar në  aktivitetet e planifikuara të projektit “Ngritjen  e kapaciteteve dhe forcimin e rolit të organizatave regjionale  të shoqërisë civile për  përmirësimin e  kushteve të  punës dhe dialogut me institucionet shtetërore”, zbatuar nga rrjeti balkanik për SSHP(siguri dhe shëndet në punë)  BALcanOSH.net, mbajtur më 20 shtator  […]