Promotion regional OSH study and strategy

In the morning program of the Macedonian Television, Andrijana Zafirovska, public relations with the Macedonian Occupational Safety and Health Association visited. The issues that he addresses relate to: – Promotion of a regional study and strategy for safety and health at work – Where is Macedonia in the Balkans, according to the researches? – Investing […]

Промоција на регионална стратегија за безбедност и здравје при работа

Промоција на регионална стратегија за безбедност и здравје при работа Координаторите на проектот заедно со еден од партнерите, односно претставници од Македонското здружение за заштита при работа, како и Црногорското здружение за заштита при работа имаа можност да ја промовираат регионалната стратегија за безбедност и здравје при работа во ЕУ земја членка- Унгарија. Посетата беше […]

Промовирана Национална студија за безбедност и здравје при работа

Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР) на 14.03.2019 година, ја промовираше Националната студија за безбедност и здравје при работа. Актуелната состојба во оваа сфера, бројот и видот на повреди и несреќи на работните места во Македонија, конкретни препораки за подобрување на состојбите, како и примена на законодавството и праксата на Европската Унија во оваа […]

ПОВИК за прибирање на понуди за изработка на промотивно видео

Постапувајќи согласно со одредбите на склучениот Договор помеѓу Европска Комисија, Брисел и Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР), со број на договор 2015/370-380,финансиран преку повикот EuropeAid/ 150147/DH/ACT/Multi Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР) објавува   ПОВИК за прибирање на понуди за изработка на промотивно видео СПОРЕД ДОГОВОР ЗА ГРАНТ 2015/370-380 Буџетска линија 5.8 […]

Promoted study in Ohrid, Macedonia

Within the project -“Increasing capacities and strengthening of the role of the regional CSOs for improvement of the labor conditions and dialogue with Public Institutions”, the Macedonian Occupational Safety and Health Association has developed a study on Occupational Safety and Health. This Study is a high quality work a reading that is intended for a […]

Distributed promotional materials- Skopje

Macedonian Occupational Safety and Health Association, as part of promotional project activities and of BALcanOSH Network , on 29-th of June, 2018 in factory TGS „Tehnicki gasovi“- Skopje.had presentation  and also distributed promotional BALcanOSH.net. material overcoats. The main activity of TGS ‘’Tehnicki gasovi’’ is production and trading with technical and medical gases, while the other […]