ПОВИК за прибирање на понуди за изработка на промотивно видео

Постапувајќи согласно со одредбите на склучениот Договор помеѓу Европска Комисија, Брисел и Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР), со број на договор 2015/370-380,финансиран преку повикот EuropeAid/ 150147/DH/ACT/Multi Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР) објавува   ПОВИК за прибирање на понуди за изработка на промотивно видео СПОРЕД ДОГОВОР ЗА ГРАНТ 2015/370-380 Буџетска линија 5.8 […]

Promoted study in Ohrid, Macedonia

Within the project -“Increasing capacities and strengthening of the role of the regional CSOs for improvement of the labor conditions and dialogue with Public Institutions”, the Macedonian Occupational Safety and Health Association has developed a study on Occupational Safety and Health. This Study is a high quality work a reading that is intended for a […]

Distributed promotional materials- Skopje

Macedonian Occupational Safety and Health Association, as part of promotional project activities and of BALcanOSH Network , on 29-th of June, 2018 in factory TGS „Tehnicki gasovi“- Skopje.had presentation  and also distributed promotional BALcanOSH.net. material overcoats. The main activity of TGS ‘’Tehnicki gasovi’’ is production and trading with technical and medical gases, while the other […]

Повик за прибирање на понуди за печатење на Студија за безбедност и здравје при работа

Постапувајќи согласно со одредбите на склучениот Договор помеѓу Европска Комисија, Брисел и Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР), со број на договор 2015/370-380,финансиран преку повикот EuropeAid/ 150147/DH/ACT/Multi Македонско здружение за заштита при работа (МЗЗПР) објавува ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за печатење на материјали СПОРЕД ДОГОВОР ЗА ГРАНТ 2015/370-380 Буџетска линија 1.5 Почитувани,   […]

Повик за ангажирање на домашен консултант за изработка на студија

Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР) за потребите на проектот: „Зголемување на капацитетите и зајакнување на улогата на регионалните граѓански организации за подобрување на работните услови и дијалог со државните институции” број на договор Според договор за грант 2015/370-380 финансиран од Европската Комисија, објавува ПОВИК за изразување интерес за ангажирање на домашен консултант за […]