Промоција на проектот „Превентивна култура за безбедност и здравје при работа кај земјоделците во Прилеп и Пелагонискиот регион“

Здружение Достоинствен Работник во партнерство со ДИД Медиа, порталот ИнфоКомпас денеска го презентиираа проектот „Превентивна култура за безбедност и здравје при работа кај земјоделците во Прилеп и Пелагонискиот регион“ кој е со поддршка од ЕУ преку грантова шема на Македонско здружение за заштита при работа. Целта на проектот е подобрување на стандардите за безбедност и здравје […]

Работилница на тема безбедност при работа со трактори и земјоделска механизација

Во Прилеп се одржа работилница на тема безбедност при работа со трактори и земјоделска механизација со цел земјоделците да се запознаат за нивната превентивна работа во земјоделството, а со тоа и превентивната култура при употребата на земјоделската механизација. Организатор на работилницата беше здружението „Достоинствен работник“ во соработка со ДИД Медиа, Инфо Компас.

Grant activities

Kosovar occupational safety and health association in jount organization with Macedonian occupational safety and health association, Safety at Work Association of Montenegro with support of „Sharercem“ and „Friedrich ebert stiftung“. 130 participants from 8 countries from the region took part. Participants was also of organizations of BalkanOSH network. The participants were able to choose between two […]

Аnnouncement-Workshop for preparation of Regional Study and Strategy

Baseline situation per country will be the reference point in preparation of the Regional study for beneficiary countries Macedonia, Albania, Kosovo, Serbia and Montenegro. The study will give overview of the situation in the region regarding labour conditions and safety and health on work and will make assessment for the needs of CSOs and how […]