Аnnouncement-Workshop for preparation of Regional Study and Strategy

Baseline situation per country will be the reference point in preparation of the Regional study for beneficiary countries Macedonia, Albania, Kosovo, Serbia and Montenegro. The study will give overview of the situation in the region regarding labour conditions and safety and health on work and will make assessment for the needs of CSOs and how […]

Promoted research stories

Within the framework of the Fourth International Conference on Regional Cooperation ( Kosovo, Prishtina) were promoted prepared research stories as well the activities through the grant scheme. Through real stories, realistic situations and perceptions, the stories reached the audience. Videos will be shared soon.

SHËNDETI DHE MBROJTJA NË PUNË – Studimi Shqipëri

NGRITJA E KAPACITETEVE DHE FORCIMIN E ROLIT TË ORGANIZATAVE REGJIONALE TË SHOQËRISË CIVILE PËR PËRMIRËSIMIN E KUSHTEVE TË PUNËS DHE DIALOGUT ME INSTITUCIONET SHTETËRORE Autor: Eda BEQIRI Studimi eshtë activitet i projektit „EuropeAid / 150147 / DH / ACT / PRAREG“ STUDIMI ALBANIA